عناوین و افتخارات مروارید

مروارید اولین و بزرگترین تولیدكننده تخم مرغ شناسنامه دارعضو رسمی كمیسیون جهانی تخم مرغ IEC

افتخارات
افتخارات

دریافت تندیس از همایش استانداردها

شهریور 1392


تنديس طلايي و لوح زرين برترين برندهاي سال ٢٠١٨ دنيا

تابستان 1397

افتخارات
افتخارات

كسب گواهینامه از دانشگاه دولتي آكسفورد انگلستان جهت توليد كننده برتر تخم مرغ

سال 1392


دریافت گواهینامه ی بین المللی HACCP

سال 1396

افتخارات