عناوین و افتخارات مروارید

مروارید اولین و بزرگترین تولیدكننده تخم مرغ شناسنامه دار


اایزو

گواهی نامه ایزو 9001


گواهی نامه ایزو 22000

ایزو
اایزو

گواهی نامه ایزو HACCP


عضو رسمی كمیسیون جهانی تخم مرغ IEC

افتخارات
افتخارات

دریافت تندیس از همایش استانداردها

شهریور 1392


تنديس طلايي و لوح زرين برترين برندهاي سال ٢٠١٨ دنيا

تابستان 1397

افتخارات
افتخارات

كسب گواهینامه از دانشگاه دولتي آكسفورد انگلستان جهت توليد كننده برتر تخم مرغ

سال 1392